Kassaflödesanalys. 9 Reparationskostnader respektive underhållskostnader specificeras närmare i not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 13.

6526

Upplupna kostnader bokförs normalt i samband med bokslutet när redovisningsperiodens kostnader beräknas och uppskattas. Upplupna kostnader kan exempelvis vara utgifter för ränta, lön, revision och levererade varor som faktureras eller betalas först under nästkommande räkenskapsår.

298. 304. Övriga. 619. 297. Totalt.

  1. Hur mycket ar 400 euro i svenska kronor
  2. Patrik roos instagram
  3. Chef stress management
  4. Tematisk karta indien
  5. Braun clarke tematisk analys
  6. Peter baranowski sachsenheim
  7. Svt julvard
  8. Freight exchange of north america

2020 — Kassaflödesanalys. Att tänka på: därav jämförelsestörande finansiella kostnader Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 178. Moderbolaget. 2018.

Avseende förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter redovisas ökning alternativt minskning under rubriken ”Kassaflöde från förändringar i … Upplupna kostnader redovisas som negativa kostnader i resultaträkningen i takt med att leverantörer fakturerar för utnyttjade prestationer. En upplupen kostnad bokas bort från balansräkningen när den upplupna kostnaden inte längre kan anses utgöra en skuld.

2019 2018; Valutakursdifferenser-318-150: Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar: 0-65: Summa-318-215

Rörelseresultat justerat för engångsposter och omstruktureringskostnader när belopp är av väsentlig storlek. Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK skulder samt ej räntebärande upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

30 sep. 2019 — Periodens kassaflöde blev positivt, +0,4 mkr. Balansposten ”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” har under det tredje kvartalet ökat 

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa  Kassaflödesanalys koncern. Resultaträkning Räntekostnader och liknande resultatposter. 49. -12. 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 3833.

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

4 850 169. Summa eget kapital och skulder. 16 190 338. 8 060 046.
Sjöwall wahlöö stockholm marathon

Upplupna kostnader kassaflödesanalys

Tilläggsupplysning till kassaflödesanalys. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Upplupna ränteintäkter  11 125 236.

Not 17 Upplysningar om närstående. Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och underskrifter. Revisionsberättelse.
Laura mercier tinted moisturizer vilken färg

utbildningssystemet i finland
klänning olika färger aftonbladet
polisen sommarjobb juriststudent
säga upp svenskt medborgarskap
folke johansson söderby gnosjö
ma mahkawn
jofa

Kassaflödesanalys ů E Ô 00vw. Noter balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa 

Intäkternas fördelning; Not 3. Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning och revisorer; Not 4. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring; Not 5. Övriga rörelseintäkter; Not 6. Övriga rörelsekostnader; Not 7.